CHIRASHI SAKE

13,00

riso con salmone crudo tritato